„ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej”
(akronim: ANEURYSENS)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020
IV OŚ PRIORYTETOWA PO IR: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
DZIAŁANIE 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
PODDZIAŁANIE 4.1.4: „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 4 757 765,22 PLN

Wartość dofinansowania: 1 154 790,00 PLN
Okres realizacji projektu: 1/09/2017 – 29/02/2020

Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.– Lider Konsorcjum
  2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
  3. ETON GROUP sp. z o. o.
  4. Pro Science Polska sp. z o. o.

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków. Dlatego celem projektu jest opracowanie mikroczujnika do wykrycia TAB zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów charakterystycznych dla rozwijającego się tętniaka.

WSS OBR bierze udział w utworzeniu grupy badanej  i grupy referencyjnej do przeprowadzenia oznaczeń biochemicznych i uzyskania odpowiednio wiarygodnych wyników badań porównawczych oraz wyselekcjonowania czynników o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i/lub predykcyjnym. Do oznaczeń biochemicznych wykorzystany zostanie materiał biologiczny pobrany od pacjentów WSS OBR.

W dalszym etapie realizacji projektu, dzięki uzyskanym wynikom, skonstruowany zostanie mikroczujnik do szybkiego pomiaru poziomu wytypowanych markerów rozwoju i/lub ryzyka pęknięcia tętniaka. Zmodyfikowany w ten sposób proces diagnostyczno – decyzyjny  umożliwi zastosowanie odpowiedniego postępowania medycznego w ramach medycyny personalizowanej. Obecnie, uzyskanie zarówno szybkich, jak i skutecznych metod diagnostycznych stanowi główny kierunek rozwoju  technologicznego w nowoczesnej medycynie.

Schemat rozwoju tętniaka aorty brzusznej i towarzyszących mu zmian w ścianie aorty. Źródło: zmodyfikowano za Hellenthal F.A., Buurman W.A., Wodzig W.K., Schurink G.W., Biomarkers of AAA progression. Part 1: extracellular matrix degeneration. Nat Rev Cardiol 2009; 6(7): 464-474.