Ośrodek Badawczo-Rozwojowy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu dysponuje zespołem wysokiej klasy laboratoriów badawczych wyposażonych w nowoczesny sprzęt wiodących producentów. W Ośrodku realizowane są liczne projekty z zakresu badań podstawowych (NN, KNOW), aplikacyjnych (NCBiR) oraz medycyny personalizowanej. W skład Laboratorium wchodzi kilka wyspecjalizowanych pracowni tj.: pracownia hodowli komórkowych i bioobrazowania, pracownia biologii molekularnej (pracownia NGS), biochemiczna oraz mikrobiologiczna.
Pracownia hodowli komórkowych i bioobrazowania

 Główne wyposażenie:

– cyfrowe inkubatory CO2 (NewBrunshwick Scientific)

– komory z laminarnym przepływem powietrza klasy II

– mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym (Olympus) z systemem rejestracji obrazu

– mikroskop fluorescencyjny (Olympus)

– cytometr przepływowy Muse (Merck Millipore)

– czytniki absorbancji, fluorescencji i chemii luminescencji (BMG Labtech)

– łaźnia wodna

– zbiorniki na ciekły azot

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

– wyprowadzanie linii komórkowych z materiału nowotworowego

– unieśmiertelnianie komórek

– badanie cytotoksyczności leków

– badanie molekularnych mechanizmów wnikania i działania leków

– analiza fenotypu komórek

– transfekcja/transdukcja komórek konstruktami genetycznymi

– produkcja wektorów lentiwirusowych

 

Pracownia biologii molekularnej

Główne wyposażenie:

– sekwenator wysokoprzepustowy Ion Torrent PGM oraz instrumenty Ion OneTouch (Thermo Fisher Scientific)

– aparat do qPCR StepOne Plus (Thermo Fisher Scientific) i CFX384 (Bio-Rad)

– termocyklery, w tym aparaty Veriti (Thermo Fisher Scientific)

– komory do pracy z DNA, RNA oraz komory PCR

– aparaty do pomiaru stężenia białek i kwasów nukleinowych

– systemy mini i midi do elektroforezy horyzontalnej

– system dokumentacji żeli

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

– wysokoprzepustowa, celowana analiza sekwencji genomu

– wysokoprzepustowa, celowana analiza transkryptomu

– analizy metagenomiczne

– celowane analizy wybranych mutacji i polimorfizmów (qPCR)

– analiza ekspresji wybranych genów (qPCR)

– przygotowywanie konstruktów genetycznych

Pracowania biochemiczna

 Główne wyposażenie:

– systemy mini i midi do elektroforezy wertykalnej, 2D, blottingu mokrego i półsuchego

– czytniki absorbancji, fluorescencji i chemiluminescencji

– automatyczna stacja do protokołu ELISA

– HPLC

– waga analityczna Mettler Toledo

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 – celowana analiza ekspresji białek i peptydów (Western blot, ELISA)

– przygotowanie próbek na potrzeby ilościowych i jakościowych analiz proteomu i peptydomu

– analiza rozkładu wielkości białek

Pracownia mikrobiologiczna

 Wyposażenie:

– komora laminarna

– cieplarki mikrobiologiczne

– sonikator

– mikroskop

Zakres badań wykonywanych w pracowni:

 – namnażanie i izolacja konstruktów genowych

– izolacja materiału mikrobiologicznego na potrzeby molekularnych analiz metagenomicznych

– analiza składu mikrobiomu w próbach biologicznych

Biobank

 

Wyposażenie:

 

– nowoczesne ultrażamrażarki (New Brunshwick Scientific)

– zbiorniki na ciekły azot