Celem badań jest określenie wielkości dawki liposomowej witaminy C potrzebnej, aby wyeliminować braki witaminy C u chorych na raka. Braki te, zgodnie z doniesieniami literaturowymi są skutkiem ubocznym stosowania chemioterapii, prowadzącym do znacznego obniżenia jakości życia pacjenta. Awitaminoza ta wywołuje osłabienia układu immunologicznego oraz niewydolność procesów metabolicznych, co w konsekwencji prowadzi do częstych i przewlekłych infekcji, oraz eskalacji skutków ubocznych chemioterapii. Aby zdiagnozować i później wyeliminować awitaminozę, każdy pacjent będzie zbadany pod kątem stężenia witaminy C. Badania będą prowadzone na grupie chorych zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami określonymi we wniosku do Komisji Bioetycznej przy Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu) na nowotwory piersi i jelita grubego. Poziom witaminy C będzie określany nową techniką opartą na pomiarze stężenia witaminy C w moczu. Pacjenci, u których wykryta będzie awitaminoza, będą suplementowani liposomową witaminą C z jednoczesnym pomiarem stężenia witaminy C w moczu. Pomiar ten będzie wykorzystany jako miara skuteczności stosowanej suplementacji. Pozwoli to na określenie wielkości i zakresu suplementacji, który zapewni fizjologicznie wymagany poziom witaminy C w organizmie pacjenta. W wyniku tego badania opracowana będzie, indywidualnie dla każdego pacjenta, procedura planowania suplementacji, tak aby stężenie witaminy C w moczu w czasie trwania chemioterapii nie spadło poniżej pożądanego 50uM. Uzyskane dane w postaci wielkości i częstotliwości suplementowania, będą poddane analizie statystycznej, w wyniku której powstanie raport z badań określający optymalną suplementację pacjentów chorych na nowotwory piersi i jelita grubego pozwalającą na przywrócenie homeostazy witaminy C.