WROVASCZintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej to jeden z największych projektów badawczych w Polsce wprowadzający nowe technologie, oraz rozwiązania we współczesnej medycynie. Obejmuje dwadzieścia trzy zadania, w które zaangażowanych jest ponad dwustu badaczy z różnych ośrodków naukowych w całej Polsce. Wyniki prac przedstawiane są na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Prowadzone badania koncentrują się na schorzeniach sercowo-naczyniowych. W Polsce to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. W projekcie WROVASC, dzięki interdyscyplinarnym zespołom naukowym, prowadzone są badania nad patogenezą i diagnostyką takich schorzeń jak miażdżyca tętnic, choroby nerek, tętniak aorty brzusznej, zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne, niewydolność krążenia czy nowotwory. Ma to pozwolić na opracowanie odpowiednich działań profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, a także wzmocnić sektor badawczo-rozwojowy w obszarze ochrony zdrowia.<hr />

 


Projekt znajduje się obecnie w połowie okresu trwałości.

Materiały pomocnicze do sporządzenia sprawozdania ze wzskaźników uzyskanych w okresie trawłości można pobrać z linku poniżej:
– Dokumenty po pobrania: Materiały pomocniczne – okres trwałości

Materiały stanowią element pomocniczy przy wypełnianiu kwestionariusza znajdujacego się na dysku pod linkiem: Kwestionariusz


 

Zadanie 1 – Rola układ limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic. 

Cele Badawcze: Wykazanie roli układu chłonnego przydanki i regionalnych węzłów chłonnych w transporcie zwrotnym lipidów oraz komórek piankowatych ze ściany tętnic oraz regresji miażdżycy.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Andrzej Szuba (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)                 tel. 504 085 101; 71 78 42 523
Główny Badacz: dr hab. Marzena Podhorska-Okołów (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)        tel. 602 102 870, 71 784 16 70

Zadanie 2 – Opracowanie nowej generacji biodegradowalnych stentów. Rozwój badań i doświadczenia związane z wytworzeniem stentów wchłanialnych do leczenia powikłań miażdżycy naczyń.

Cele Badawcze: opracowanie postaci konstrukcyjnej typoszeregu polimerowych biodegradowalnych stentów naczyniowych, technologii ich wykonania oraz techniki implantowania.
Kierownik Zadania: dr hab. Celina Pezowicz (Politechnika Wrocławska) tel. 71 32 27 13,
Główny Badacz: dr inż. Jarosław Filipiak (Politechnika Wrocławska), tel. 603 915 785, 71 32 02 150

 Zadanie 3 – Ocena kurczliwości i właściwości elektrycznych tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem metod in vitro i in vivo w materiale ludzkim i zwierzęcym.

Cele Badawcze:  Poznanie właściwości kurczliwych aorty brzusznej prawidłowej i zmienionej tętniakowato w materiale ludzkim i zwierzęcym. Opracowanie modelu doświadczalnego tętniaka aorty brzusznej u świń.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. wet. Albert Czerski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), tel. 691 521 834

Zadanie 4 – Wpływ zmian w ścianie naczyń krwionośnych na patogenezę i przebieg chorób nerek.

Cele Badawcze: Wpływ zaburzeń podocytów kłębuszka nerkowego na przebieg pierwotnej glomerulopatii ogniskowej i segmentalnej. Rola układu hemostazy w patogenezie ogniskowego segmentarnego szkliwienia kłebuszków nerkowych (FSGS).

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Zbigniew Hruby (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: lek. med. Andrzej Konieczny (WSSK we Wrocławiu)

Zadanie 5 – Ocena czynników ryzyka i zaawansowania zmian miażdżycocwych w tętnicach szyjnych w oparciu o pomiar IMT u chorych zakażonych wirusem HIV.

Cele Badawcze: Przeprowadzenie prospektywnych badań oceniających czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ryzyko sercowo-naczyniowe, zaawansowanie i dynamikę (progresję) miażdżycy w kohorcie osób zakażonych HIV.

Kierownik Zadania: dr hab. Brygida Knysz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. med. Wiesława Kwiatkowska (WSSK we Wrocławiu), tel. 602 642 411, 71 3270 590

Zadanie 6 – Optymalizacja postępowania leczniczego u chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

Cele Badawcze: Rozwiązanie problemu postępowania terapeutycznego u chorych ze świeżo rozpoznanym CTEPH, ustalenie kryteriów do leczenia zachowawczego i operacyjnego, ustalenie wartości leczenia antykoagulacyjnego i wazodilatacyjnego.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Jerzy Lewczuk (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. med. Renata Romaszkiewicz (WSSK we Wrocławiu), 503 412 247,                71 32 70 326

Zadanie 7 – Badania angiogenezy oraz limfangiogenezy w guzach pierwotnych i przerzutach nowotworowych.

Cele Badawcze: poszukiwanie nowych markerów procesów angio- i limfangiogenezy guzów nowotworowych, określenie czynników wpływających na nasielenie tych procesów w chorobach nowotworowych oraz znaczenia prognostycznego tych czynników.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), tel. 607 231 450, 71 784 13 55

Zadanie 8 – Badania hemostazy płytkowej u chorych leczonych angioplastyką z użyciem  stentu oraz klopidogrelem z powodu ostrego zespołu wieńcowego. 

Cele Badawcze: Ocena wybranych parametrów odpowiedzi płytek krwi na leczenie przeciwpłytkowe z użyciem klopidogrelu u pacjentów po leczeniu inwazyjnym z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Ocena skuteczności działania antyagregacyjnego klopidogrelu w zależności od jego dawki oraz występowania polimorfizmu genów odpowiedzialnych za wchłanianie i aktywację leku.

Kierownik Zadania: dr n. med. Andrzej Mysiak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. med. Marcin Protasiewicz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), tel. 608 062 783, 71 736 42 00

Zadanie 9 – Badania na rozwojem miażdżycy tętnic w aspekcie oceny ich właściwości biomechanicznych.   

Cele Badawcze: Ocena właściwości mechanicznych oraz strukturalnych ścian naczyń krwionośnych objętych zmianami miażdżycowymi w różnych etapach rozwjou schorzenia.

Kierownik Zadania: dr hab. Celina Pezowicz (Politechnika Wrocławska)
Główny Badacz: dr inż. Magdalena Kobielarz (Politechnika Wrocławska), tel. 604 953 661,             71 32 02 150

Zadanie 10 – Autologiczne przeszczepianie komórek progenitorowych szpiku dla odtworzenia mikrokrążenia i przywrócenia homeostazy niedokrwionej kończyny. Zastosowanie komórek progenitorowych tkanki tłuszczowej w leczeniu ran przewlekłych.       

Cele Badawcze: Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych do odtworzenia naczyń krwionośnych u chorych z krytycznym, przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. med. Leszek Masłowski (WSSK we Wrocławiu), tel. 602 664 370,                   71 32 70 442

Zadanie 11 – Terapeutyczna angiogeneza z wykorzystaniem terapii genowej i komórek w leczeniu chorób niedokrwiennych.

Cele Badawcze: Zastosowanie proangiogennej, eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu chorób niedokrwiennych.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr Dagmara Baczyńska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), tel. 603 638 657, 71 78 41 588

 Zadanie 12 – Znaczenie patofizjologiczne w progresji niewydolności serca oraz wzajemne zależności pomiędzy niedoborami hormonów anabolicznych, zaburzoną równowagą w obrębie układu autonomicznego oraz aktywacją procesów zapalnych.

Cele Badawcze: Zbadanie zaburzeń funkcjonowania układu przywspółczulnego, immunologicznego, gospodarki hormonów sterydowych oraz metabolizmu żelaza ocenionych na podstawie mięśnia sercowego oraz tkanek obwodowych poza układem krążenia w zwierzęcym modelu eksperymentalnym niewydolności serca oraz weryfikacja wybranych wyników w modelu klinicznym.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Piotr Ponikowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Główny Badacz: prof. dr hab. Józef Nicpoń (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),                    tel. 605 883 310

Zadanie 13 – Proces homeostazy u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn. Badania czynników układu hemostazy odpowiedzialnych za powstanie zakrzepicy  tętniczej. Poszukiwanie wczesnych i późnych indykatorów zakrzepicy tętniczej.                                             

Cele Badawcze: Określenie wybranych czynników procesu hemostazy u chorych na przewlekłe niedokrwienie kończyn, ze szczególną obserwacją pacjentów: po zabiegach endowaskularnych (angioplastyce balonowej lub/i stentowaniu naczyń) oraz z objawem Raynaud, ze stwierdzeniem które z badanych parametrów mogą wskazywać na zagrożenie restenozą czy ostrą zakrzepicą tętniczą, z uwzględnieniem zastosowanego leczenia.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Maria Kotschy (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: lek. med. Daniel Kotschy (WSSK we Wrocławiu) tel. 600 600 144, 71 32 70 443

Zadanie 14 – Opracowanie systemu rehabilitacji chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w oparciu o badania biomechaniki ruchu, siły mięśniowej i innych obiektywnych metod oceny poprawy ich funkcjonowania.                                                            

Cele Badawcze: Stworzenie koncepcji całościowego systemu rehabilitacji chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w oparciu o przesłanki naukowe.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Andrzej Szuba (AWF we Wrocławiu)
Główny Badacz: prof. dr hab. Marek Woźniewski (AWF we Wrocławiu)

 Zadanie 15 – Wykorzystanie innowacyjnych metod obrazowania in vivo (DSCT/DECT, MRI, IVUS) w diagnostyce miażdżycy tętnic szyjnych i wieńcowych.                                                       

Cele Badawcze: Komponenta A: Ocena wartości klinicznej dwuźródłowej wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (DSCT) w ostrym bólu w klatce piersiowej u chorych z średnim i niskim prawdopodobieństwem ostrego zespołu wieńcowego. Komponenta B: Ocena morfologii i porównanie wtórnych i pierwotnych zwężeń tętnic szyjnych z wykorzystaniem USG, DECT, VH-IVUS oraz MRI.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr n. med. Piotr Klimeczek (WSSK we Wrocławiu), tel. 602 229 211

Zadanie 16 – Badania nad patomechanizmem rozwoju tętniaka aorty brzusznej z uwzględnieniem analizy klinicznej stanu pacjentów oraz stosowanych procedur medycznych w okresie okołooperacyjnym.                                                                                                                 

Cele Badawcze: Poznanie patomechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie tętniaka aorty brzusznej. Ocena na poziomie biomechanicznym i genetycznym wpływu wybranych, nie przebadanych do tej pory czynników zapalnych i hemostatycznych na patofizjologię tętniaka aorty brzusznej.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr Joanna Dubis (WSSK we Wrocławiu)

Zadanie 17 – Antykoagulanty pochodzenia roślinnego z perspektywą wykorzystania w profilaktyce i leczeniu zakrzepic. Przeciwagregacyjne właściwości preparatów roślinnych.

Cele Badawcze: Określenie korelacji pomiędzy chemicznymi i biologicznymi właściwościami polifenolowo-polisacharydowych substancji roślinnych, wykazujących działanie antykoagulacyjne i przeciwpłytkowe, wyizolowancyh z wybranych roślin leczniczych.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Roman Gancarz (Politechnika Wrocławska)
Główny Badacz: dr inż. Izabela Pawlaczyk-Graja (Politechnika Wrocławska)

Zadanie 18 – Ocena i porównanie odpowiedzi zapalnej, immunologicznej, angiogennej i hemostazy u pacjentów z rakiem jelita grubego operowanych metodą robotową oraz tradycyjną metodą otwartą.

Cele Badawcze: Porównanie pacjentów, u których wykonano zabieg operacyjny z użyciem robota chirurgicznego lub klasycznej techniki otwartej. Badania prowadzone będą jako case-matched study. Każdy pacjent oprawny z asystą robota będzie parowany z pacjentem mającym ten sam zabieg operacyjny wkonany technią klasyczną wedle określonych w badania kryteriów.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (WSSK  we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr Marek Zawadzki (WSSK we Wrocławiu)

Zawadzki Marek tel. 507 046 930

Zadanie 19 – Ocena aktywności i reaktywności układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron a wrażliwość na kwas acetylosalicylowy.

Cele Badawcze: Uzyskanie odpowiedzi na pytania: 1. Czy istnieje klinicznie istotne powiązanie pomiędzy układem RAA a szlakiem metabolicznym tworzącym kaskadę Vane’a? 2. Czy włączenie ASA w dawce kardioprotekcyjnej rzutuje na wartości ARO w spoczynku i po pionizacji? 3. Czy leki hipotensyjne działające bezpośrednio na układ RAA mogą modulować wrażliwość na ASA? 4. Czy reakcja na leki działające na układ RAA u osób z ASA-opornością różni się od reakcji osób bez ASA-oporności?

Kierownik Zadania: dr hab. Arkadiusz Derkacz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),                 tel. 601 872 980
Główny Badacz: dr Adrian Doroszko (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), tel. 604 535 807

 Zadanie 20 – Zastosowanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni do protekcji elementów morfotycznych krwi w systemach pozaustrojowego obiegu krwi oraz przechowalnictwie preparatów krwiopochodnych.

Cele Badawcze:  Opracowanie metody ochrony elementów komórkowych krwi (erytrocyty, limfocyty, płytki) oraz białek osocza przed działaniem uszkadzającym, na jakie narażone są te składniki podczas zabiegów z wykrozystaniem krążenia pozaustrojowego (hemodializa i krążeniepozaustrojowe z użyciem maszyny płuco-serca) poprzez wykorzystanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Małgorzata Komorowska (Politechnika Wrocławska), tel. 663 651 333, 71 32 03 168
Kierownik Zadania: dr n. med. Anna Drohomirecka (CPB, Instytu Kardiologii Warszawa)

Zadanie 21 – Optymalizacja przeszczepów naczyniowych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym.

Cele Badawcze:  Opracowanie algorytmu postępowania w doborze przeszczepów naczyniowych w pomostowaniu aortalno-wieńcowym w oparciu o wykonanie kompleksowej transkryptomicznej oraz proteomicznej analizy czynników regulujących drożność pomostu (tętnica piersiowa wewnętrzna, tętnica promieniowa, żyła odpiszczelowa) powiązanej z prospektywną oceną funkcjonowania przeszczepionych naczyń krwionośnych.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Michał Nowicki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),                tel. 601 767 219, 61 854 64 53
Główny Badacz: prof. dr hab. Maciej Zabel (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 

Zadanie 22 – Wewnątrznaczyniowa korekcja zwężeń układu żylnego skojarzona z farmakoterapią jako potencjalna metoda leczenia przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydolności żylnej (CCSVI) w aspekcie leczenia stwardnienia rozsianego.

Cele Badawcze:  Wprowadzenie do terapii stwardnienia rozsianego zupełnie nowej, do tej pory nie stosowanej metody, co potencjalnie ma szandę znacząco poprawić wyniki leczenia tego schorzenia i zmniejszyć stopień inwalidztwa pacjentów.

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: dr Jerzy Zwoliński (WSSK we Wrocławiu)

Zadanie 23 – Ocena wybranych czynników krzepnięcia ze szczególnym uwzględnieniem czynnika tkankowego i inhibitora czynnika tkankowego, a występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (major adverse coronary event-MACE) u chorych z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) leczonych inwazyjnie plastyką balonową z użyciem stentu.

Cele Badawcze:  Określenie wybranych czynników procesu hemostazy u chorych z ostrym zespołem wieńcowym leczonych inwazyjnie plastyką balonową z ućyciem stentu oraz stwierdzenie, które z badanych parametrów moga być przyczyną występowania, u tych chorych poważnych powikłań sercowo-naczyniowych (MACE).

Kierownik Zadania: prof. dr hab. Jerzy Lewczuk (WSSK we Wrocławiu)
Główny Badacz: lek. med. Agata Kaczmarzyk-Radka (WSSK we Wrocławiu), tel. 664 099 165, 71 32 70 327 (329)