O NAS

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo – Rozwojowy to wielospecjalistyczna jednostka lecznicza, posiadająca własne i unikalne w kraju zaplecze naukowe, w postaci Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. W zakresie działalności klinicznej Szpital posiada 25 oddziałów, 22 poradnie i 7 pracowni. Zatrudnia ponad 1450 pracowników. W Szpitalu diagnozuje się i leczy w systemie opieki zamkniętej i ambulatoryjnej ponad 100 tys. pacjentów rocznie. Rocznie przeprowadza się też ponad 9500 operacji. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Szpitala jest klasyfikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie posiada kategorię A. Ośrodek składa się z trzech podjednostek wyspecjalizowanych w następujących dyscyplinach: Ośrodek Chirurgii Robotowej, pierwszy i nadal jedyny w Polsce, Ośrodek Badań Klinicznych oraz Laboratorium Naukowe, zaprojektowane tak aby efektywnie wspierać proces leczenia poprzez udział w rozwoju nowych metod diagnostycznych oraz terapii. Organizacja badań prowadzonych w Ośrodku ma przede wszystkim na celu sprawne wdrażanie ich wyników do praktyki klinicznej.

Rozpoczęte przez Ośrodek badania skupiły są przede wszystkim wokół problematyki związanej z leczeniem nowotworów oraz chorób sercowo-naczyniowych, schorzeń które stanowią największe zagrożenie dla starzejącego się polskiego społeczeństwa. Jednym z kluczowych starań Ośrodka jest rozpoczęcie badań w zakresie personalizacji diagnostyki i leczenia tych schorzeń, które mają różną przyczynę występowania, zmienną dynamikę przebiegu oraz w konsekwencji różną odpowiedź na leczenie. Obecnie największe nadzieje w poprawie skuteczności leczenia onkologicznego niesie wczesna identyfikacja zmian genetycznych u pacjentów, w genach predysponujących do rozwoju choroby oraz rozwój zindywidualizowanych terapii farmakologicznych. Rozwój terapii personalizowanych to odpowiedź na niezadowalającą efektywność systemowych terapii onkologicznych oraz wyraźne różnice w skuteczności leczenia u chorych z tym samym rozpoznaniem. Na drodze ścisłej współpracy z oddziałem Onkologii Szpitala, specjalizującym się w leczeniu i profilaktyce nowotworów piersi, przewodu pokarmowego, nowotworów skóry i tkanek miękkich, jamy ustanej i gardła, układu moczowego i narządów rodnych, w Laboratorium Naukowym obecnie powstaje pracownia diagnostyki genetycznej i molekularnej. Tak zorganizowana współpraca pozwoli z jednej strony na skuteczną i kompleksową opiekę nad pacjentem z drugiej strony daje unikalne zaplecze badawcze, gromadzące wiedzę odnośnie przyczyn i postępu chorób onkologicznych, niezbędne w rozwoju nowych, bardziej skutecznych terapii, takich jak terapie komórkowe, monoklonalne przeciwciała czy terapie genowe. Biorąc pod uwagę iż w kraju dostęp do najnowszych leków i terapii onkologicznych, jest ograniczony, zarówno z powodów finansowych jak i braku specjalistów z zakresu genetyki klinicznej, jest to obecnie największa bariera w poprawie skuteczności leczenia onkologicznego.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy szpitala jest liderem w działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nauk biomedycznych w regionie Dolnego Śląska, o czym świadczy przyznana przez działający przy MNiSW Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, najwyższa ocena tj. kategoria A. Ocena przeprowadzona została na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej ośrodka. Zespoły Ewaluacji, działające w ramach KEJN, przyznały WSS OBR wysoką ocenę punktową za osiągnięcia w ramach następujących kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej. Najwyższa kategoria naukowa jest ponadto świadectwem rangi jednostki jako ośrodka badawczego, a przez to umożliwia inicjatywę w tworzeniu konsorcjów ubiegających się o pozyskiwanie wysokich środków na badania naukowe.

Skip to content