Historia

Dyrektor szpitala, prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, pragnąc umożliwić szpitalowi intensywny rozwój działalności naukowo-badawczej, 25 sierpnia 2005 roku zwrócił się do Ministra Nauki i Informatyzacji o nadanie statusu jednostki badawczo-rozwojowej zespołowi oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, przesyłając jednocześnie wniosek w tej sprawie do Ministra Zdrowia i sekretarza stanu Ministerstwa Finansów. 22 maja 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję nr 7/05/06, w której na okres trzech lat nadał status jednostki badawczo-rozwojowej jednostce organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu o nazwie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy.

Ośrodek początkowo składał się z dwóch podjednostek zajmujących się badaniami klinicznymi i naukowymi. W 2010 roku działalność ośrodka została poszerzona o trzecią podjednostkę – pierwszy w Polsce Ośrodek Chirurgii Robotowej. Kolejnym przełomowym rokiem w historii działania ośrodka był rok 2015, w którym prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dążąc do wzmocnienia i rozwoju potencjału ośrodka, zainicjował i zorganizował przebudowę pomieszczeń w ramach Laboratorium Naukowego dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. W zmodernizowanym laboratorium o powierzchni 600 m2, powstały: Pracownia biologii molekularnej, Pracownia hodowli komórek, Pracownia immunocytochemii, Pracownia analityczna z analizą białek oraz Pracownia mikrobiologiczna z boksem jałowych posiewów, zaprojektowane tak aby efektywnie wspierać proces leczenia pacjentów poprzez rozwijanie nowych metod diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Skip to content